News

 

Read our blog http://businesslawfinland.blogspot.fi/

 

Mergers and Acquisitions in Finland

 

Our law firm has represented a broad range of individuals and companies pursuing business opportunities through mergers and acquisitions, most recently within e-commerce, metal industry and wealth management.  We have provided advice regarding the development of strategies for achieving the client’s business objectives, performing thorough due diligence, and advising clients on how to appropriately structure the deal.  Our firm has developed a good reputation in representing clients with international mergers and acquisitions, as well as cross-border business relocations and registrations.

 

Our new approach

 

We have in the past few years seen a foreign acquisition culture penetrate this market. In most cases this means unnecessarily lengthy agreements and extensive due diligences. Such practices have their justification provided they serve the best interests of the client but that is unfortunately not always the case. In a jurisdiction like Finland you could achieve the same level of protection with less paperwork and more analyzing. That may not always be in the interest of the service provider.

 

Since 2012 we have assumed a new approach where the three partners of the firm perform almost  all the work needed in an acquisition process. Thus the client gets the benefit of our past experiences and does not have to satisfy with work performed by fairly inexperienced associate lawyers. This approach has proven successful and we have recently been involved in several mergers and acquisitions in spite of the fact that the general M&A market has stagnated.  Many of our clients have authorized us to disclose our involvement in the respective mergers and acquisitions. We are pleased to inform you about our past engagements.

 

 

Finland as the acquisition target country

 

The process of acquiring a company is seen in many jurisdictions as something complicated and time-consuming. This does not apply to the Nordic countries let alone to Finland. We have a culture of transparency, openness and minimal form requirements.  Our legal culture has minimized red tape which fact facilitates business dynamism.

 

 

Lower transaction costs

The Finnish transaction and legal costs are competitive and mostly lower than in the majority of  countries. We encourage our clients to structure the deal in accordance with the Finnish legal tradition in order to minimize the costs. Of course you may want to do an acquisition process in the same way in every country or do it more extensively in order to cover your back. Our approach has been particularly suitable in the acquisitions of small and medium sized companies where the owner makes the decisions and does not need to justify his actions to others.

 

Be a demanding client

 

It goes without saying that the extent of a lawyer’s involvement in across border acquisition is dependent on the instructions of the client. Yet, this basic fact is often forgotten and lawyers serve standard solutions to their clients, solutions which unfortunately in some cases are extensive and expensive without giving any real help to the client’s decision making. The objective which the parties’ attorneys will be expected to achieve is the legal transfer of ownership from seller to buyer of either the shares or the assets of the business as appropriate. The client has every right to expect his attorney to identify risks and pitfalls and to give advice to protect the client’s interests rather than make lengthy DD-reports without analyzing the underlying facts.

 

Take us earlier onboard and save in transaction costs

 

An experienced lawyer’s input into the commercial aspects of the transaction should be substantial as the legal facts do have financial implications. The stage at which the client instructs the lawyer in cross border transactions should be carefully considered. It is often unfortunate if the client sees the lawyer’s role as excluding the commercial side of the transaction. In such cases the client will instruct the lawyer at a relatively late stage in proceedings, maybe after most of the deal has been negotiated. We have seen cases where little could be done and most of the advisor’s time was consumed in trying to mend the errors already made and create structure in the DD-process and deal.

 

It is, however, impossible to isolate the legal aspects from the commercial aspects and it is therefore we prefer to be involved as early as possible in the negotiations. The lawyer should ensure that his client does not enter into any binding commitments and that all negotiations are subject to contract. In a nightmare scenario the client may commit a breach just by signing.

 

Client Presentation 9.1.2013

 

 

Further articles on Mergers and Acquisitions in Finland:

 

http://www.isnare.com/?aid=1816028&ca=Legal

 

http://www.isnare.com/?aid=1815709&ca=Legal

 

 

 

 FÖRETAGSKÖP I FINLAND

Inledning

Företagsöverlåtelser i ett annat land, i detta fall i Finland, är relativt komplicerade affärshändelser. Då är behovet av entydiga avtal stort, bl.a. sekretessavtal, letter of intent, köpavtal och olika sidoavtal. Förhandlingsprocessen som leder fram till de olika avtalen kan vara omfattande beroende på avtalsintresset, branschen och hur väl objektbolaget har skött sina räkenskaper och sin interna och externa dokumentation. De finländska köpebreven följer svensk modell och är relativt korta - åtminstone i jämförelse med de anglosaxiska avtalen. Tack vare riskkapitalföretagen och de internationellt orienterade advokatbyråerna har köpavtalen dock tenderat att bli längre och längre under de senaste åren.

För ett tjugotal år sedan var det i mindre företagsköp vanligt att säljaren inte gav några andra garantier än möjligheten för köparen att bekanta sig med målbolagets räkenskaper. Läget har sedermera radikalt förändrats och i dag ges omfattande garantier köparen till fromma.

Språket

Ett företagsköp i Finland är hur lätt som helst att genomföra: lagarna är i det stora hela de samma, Finland var ju en del av Sverige ända till 1809 och folk vid kusterna talar svenska. Dessutom råder en stor avtalsfrihet på just sådana här transaktioner. Visst är det så men skenet kan bedra. De gemensamma nordiska lagberedningarna till trots så har Finland faktiskt utvecklats isär från Sverige i drygt 200 år.

Att Finland var en del av det svenska riket, att svenska talas vid kusten och att institutionerna är de samma eller liknande som i Sverige kan vagga en i en felaktig trygghetskänsla. Eftersom Finlands förvaltning är tvåspråkig finns alla lagar, förordningar och andra viktiga dokument också på svenska. Dessutom definieras och beskrivs de språkliga rättigheterna och skyldigheterna närmare i språklagen och myndigheterna betjänar allmänheten på både finska och svenska.

Trots de många likheterna skall man vara på sin vakt. Det juridiska språkbruket har sedan statssamhörigheten upphörde utvecklats på finländska villkor och utvecklingen har inte nödvändigtvis varit exakt densamma som i Sverige.

Om verksamheten är omfattande så kan man inte utgå ifrån att samtliga avtal och handlingar i målbolaget skulle vara skrivna på svenska även om företaget är beläget i svenskbygderna. Oberoende av områdets och ägarnas språk så opererar företagen på finska och ofta på engelska och därför är det viktigt att revisorerna och juristerna som går igenom due diligence materialet behärskar finska. Den uppenbara avsikten med en due diligence inför ett företagsförvärv är att köparen önskar information om målföretaget och då måste man kunna ta del av den ekonomiska informationen och likaväl förstå sig på företagets avtal.

Oberoende av stadgandena i språklagstiftningen så kan det på vissa orter vara en avgörande fördel att kunna förhandla med myndigheterna på finska. De svenska resurserna på myndighetssidan är ibland rätt begränsade och då kan processen påskyndas genom att handlingarna uppsätts på finska och att kontakten till myndigheterna sker på finska.

Juridiken

En viktig fråga är om företagsöverlåtelsen ska avse aktierna eller substansen (inkråm). En aktieöverlåtelse betyder att bara aktierna eller andelarna i bolaget säljs. Väljer man att köpa aktierna så förblir målföretaget oförändrat och dess avtal t.ex. leveransavtal, kundavtal, distributionsavtal m.m. fortbestår. Detta underlättar ofta transaktionens genomförande men innebär också vissa risker eftersom bolaget kan innehålla dolda förpliktelser.

Vid en substansöverlåtelse är förvärvsobjektet endast affärsrörelsen eller de enskilda tillgångarna och skulderna enligt specifikationen i avtalet. Substansöverlåtelsen innebär att varje tillgång måste överlåtas för sig. Köparna upplever ofta substansförvärvet tryggare men kan dock ibland överraskas av bl.a. arbetsrättsliga yrkanden och påföljder. I och med att Finland blev medlem av EU har dessa arbetsrättsliga frågor reglerats avsevärt hårdare än tidigare.

På samma sätt som i Sverige råder låneförbud i företagsöverlåtelser: det innebär att köparföretaget inte får betala köpeskillingen med målföretagets egna medel. Regeln gäller både penninglån och ställande av säkerhet till förmån för köparen. Däremot är man mera liberal med kundfinansieringen och har än så länge inte ställt krav på mängden av skulder i förhållande till eget kapital (debt equity ratio). En mycket vanlig teknik innebär att ett finskt holdingbolag köper aktierna i målföretaget och dessa två fusioneras senare. Fusion som absorption d.v.s. holdingbolaget som det övertagande bolaget tar över målbolaget och på detta vis kommer amorteringarna och räntekostnaderna av akvisitionspriset sist och slutligen att bäras av verksamheten i målbolaget.

Såsom i alla internationella transaktioner är vissa områden mera nationellt styrda än andra: en svensk köpare borde aldrig lita på sitt eget omdöme bl.a. på skatte-, fastighets-, arbets- och hyreslagstiftningens områden. Till skillnad från Sverige är t.ex. fastighetsöverlåtelserna ogiltiga om de ej bestyrkts av ett offentligt köpvittne. Regeln är tvingande. Här kommer vi väldigt nära det kontinentaleuropeiska notariesystemet.

Lokalkännedomen

Vi har upprepade gånger agerat på svenska huvudmäns vägnar som jurister och förmedlare mellan två kulturer. Förmedlarens roll går knappast att överdriva i all synnerhet i de fall när målföretaget är ett mindre fåmansbolag. Detta accentueras om säljarna är äldre företagare eller om de opererat bara på den finska marknaden.

Salvén & Wuorenpää har under åren utvecklat ett tillvägagångssätt som våra kunder har varit med om att forma. Vi strävar inte efter att göra allt själva utan agerar som svenska huvudmannens outsourcade juridiska avdelning och söker de bästa lokala medhjälparna till olika sysslor och uppdrag. Vi ser helt enkelt till att våra huvudmän får kontakt med kvalificerade bokförare, rekryterare, bankirer mm. Nätverket som vi byggt upp under åren står våra svenska huvudmän till förfogande.

Efter att många stora finländska advokatbyråer grundat stora enheter i Sverige har vi fått allt fler efterfrågningar av enskilda personer och mindre svenska byråer som helst använder sig av sådana finländska kontakter vilka inte konkurrerar om deras kunder på den svenska marknaden. För att bättre kunna betjäna kunderna i Sverige har vi skaffat faciliteter i Stockholm för att där kunna förhandla och inleda samarbetet. Det har visat sig vara uppskattat av klienterna.

 

Presentation

Stockholm den 11 april 2012


Copyright © 2012 Salvén & Wuorenpää Law Firm. All rights reserved.